PRISTAGARE HELGEPRISET 2018

Kategori A (förskolan)

Johanna Bothén, Munkedal,  Måltidspedagogik:

Projektet syftar till att implementera ett måltidspedagogiskt förhållningssätt och utveckla metoder för att främja barnens intag av grönsaker. Projektet ska bidra till att lärande om hälsosamma matvanor hos förskolebarn i kommunen. Projektet ska stimulera till nyfikenhet på nyttiga och hållbara livsmedel. Arbetssättet tar avstamp i forskning. Projektet präglas av att hälsa, miljö och lärande går hand i hand.

 

2 pristagare i Kategori B (lärare i grundskolan åk 1-6)

Eva Björklund, Hisings Backa, Programmering som väg för inlärning av matematik:

Projektet syftar till att stärka undervisning i programmering, som är relativt nytt område i skolan. Den sökande ska utgå från forskningen som finns om matematik genom programmering. I nästa steg vill den sökande skapa övningar som passar för de lägre åldrarna i grundskolan. Därefter ska övningarna tillämpas och processen ska dokumenteras. I det sista steget ämnar den sökande kunna sammanställa sina erfarenheter för att kunna sprida tillämpad skolnära kunskap och matematik genom programmering.

 

Kategori B (lärare i grundskolan åk 1-6)

Rayen Rodriquez Aldacor, Skarpnäck, Utarbeta läromedel för grundsärskolan:

Projektet handlar om att ta fram ett läromedel genom att göra förstudier och genomföra fortlöpande utprövningar och behovsanalyser med skolans elever i fokus. Specialpedagogiska skolmyndigheter har i sin behovskartläggning identifierat behov av läromedel med inriktning mot ämnesområdena. Läromedlet ska i hög grad vara självinstruerande. De läromedel som den sökande ämnat ta fram ska givetvis följa grundsärskolans läroplan.

 

Ingen pristagare i Kategori C (lärare i grundskolan åk 7-9)

 

Kategori D (gymnasieskolan/vuxenutbildningen)

Ammie Berglund, Robin Löfgren, Helena Vallin och Erik Östlund, Uppsala, SNI-inramning av kemilaborationer:

Kemiämnet brottas med lågt intresse hos elever och föräldrar. En grupp kemilärare från Uppsala vill undersöka vilken betydelse inramningen av laborationer kan ha för intresse och lärande i kemi och målet är att bidra till en positiv utveckling av svensk kemiundervisning. Projektet ska resultera i en praktisk handledning för gymnasielärare i både kemi och andra naturvetenskapliga ämnen som vill pröva att SNI-inrama laborationer.