Allmänna krav

Bidrag kan sökas av
  • enskild person som är svensk medborgare eller har anknytning till Sverige, svensk institution eller skola,
  • svenska stiftelser, institutioner, föreningar och sammanslutningar.
Bidrag lämnas inte
  • för utgivningskostnader/tryckning/inspelningar primärt avsedda att saluföras
  • för byggnadskostnader
  • för dansutbildning
  • till skolor/förskolor
  • för tid som infaller före den 22 juni ansökningsåret
  • om redogörelse för tidigare beviljat bidrag inte inkommit inom angiven tid