Redogörelse

Den som kommit i åtnjutande av bidrag skall till senast den 31 december året efter det bidrag beviljats till stiftelsen avge redogörelse, vilken skall innehålla;
  1. person- eller organisationsnummer
  2. redovisning av medlens användning
  3. redogörelse över vunna resultat. Obs! Betyg/intyg efter avslutad kurs skall alltid lämnas.
Redogörelse får inte insändas tillsammans med ny ansökan.
Det är viktigt att redovisning och redogörelse inges inom utsatt tidsram. Varje år går många sökande miste om bidrag beroende på att tidigare bidrag ej redovisats i tid. Styrelsen kan, om sökande i skriftlig ansökan anför godtagbara skäl, medge uppskov med ingivandet av redogörelse.