PRISTAGARE HELGEPRISET 2023


Ingen pristagare i kategori A (förskollärare)

Kategori B (lärare verksam i åk 1-6)
Ann- Charlotte Rangne, Sofia Kyring, Antina Juntunen
Projekt: Utprovning av läromedel i samhällsorienterade ämnen i anpassad grundskola och gymnasieskola.
Funktionella och gedigna läromedel spelar en central roll för elevers lärande. Att hitta rätt läromedel för elever med intellektuell funktionsnedsättning utgör en särskild utmaning. Projektet bedöms ha förankring i lärares beprövad erfarenhet med den särskilda kompetens som speciallärare besitter. Via samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM kan projektet få god spridning.

Ingen pristagare i kategori C (lärare verksam i åk 7-9)

Kategori D (gymnasieskolan/vuxenutbildningen)
Charlott Zsoldos, Kristina Bircak
Projekt: Utvecklande undervisning inom svenska som andraspråk på vuxenutbildningen SFI.
Projektet har en spännande inriktning som är väl förankrat i beprövad erfarenhet och forskning. Projektet har därutöver en tydlig struktur och målsättning. Att författa en grammatikbok med utgångspunkt i Färg-O-Lärmetoden bedöms kunna ge metoden god spridning och berika professionen i allmänhet och elever inom vuxenutbildningen i synnerhet.

Copyright (c)
2023 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Postadress till Stiftelsen:

Handelsbanken Stiftelsetjänst
Att: Helge Ax:son Johnsons stiftelse
106 70 Stockholm
Kansli: 08-701 14 30
Fastighetsskötare: 070-662 05 05