PRISTAGARE HELGEPRISET 2020


Ingen pristagare i kategori A (förskolan)


Kategori B (lärare i grundskolan åk 1-6)
Helena Eriksson, Marie Björk, Jenny Fred och Gunilla Pettersson-Berggren
Design av uppgifter som stimulerar till matematiska resonemang
En bra utformad ansökan. God vetenskaplig koppling, de sökande har relevant yrkeserfarenhet. Området är angeläget och projektet är designat för en god spridning av resultaten.
 
Kategori C (lärare i grundskolan åk 7-9)
Martin Tallvid, Marie Utterberg, Uta Leopold, Leif Johansson och Lena Vestberg
Hur påverkas lärarens undervisning av artificiell intelligens (AI) i digitala läromedel?
Projektets syfte är att sprida kunskap om hur undervisningen förändras och påverkas av digitala läroböcker som innehåller artificiell intelligens samt utveckla nya undervisningssätt som framgångsrikt använder dessa för att stödja elevers lärande – ett högt aktuellt ämne i en tid där fler analoga läromedel byts ut mot digitala. En bra ansökan och väl genomarbetad projektplan, svagheten är att projektet får något snäv spridning.

Två pristagare i kategori D (gymnasieskolan/vuxenutbildningen)
Robert Kenndal, Anna Halldin, Jonas Mejer och Martin Andersson
Utvecklingen av samhällskunskapsundervisningen
Projektet syftar till att pröva en undervisningsdesign på två olika gymnasieskolor och utveckla undervisningen i samhällskunskap i en mer laborativ och frågedriven riktning. Det är ett praktiknära forskningsprojekt med stor relevans för ämnet samhällskunskap. Projektplanen är gedigen och välformulerad och det är tydligt vad medlen ska användas till. Resultaten bedöms kunna få viss spridning genom konferenser samt via ett undervisningsmaterial.

Frida Isotalo
Läromedel i bildanalys för gymnasiesärskolan
Projektet handlar om att ta fram ett material som främjar bildanalys och reflektion hos elever inom gymnasiesärskolan. Bildämnet har en särskild betydelse för nämnda elever. Att visualisera med hjälp av bilder är viktigt i kunskapsförmedlingen. Projektet bedöms därför ha stor relevans. Planen och metoden är tydligt preciserade i ansökan. Det finns viss forskning som förankrar projektet. Resultaten ska spridas med hjälp av en hemsida och bedöms därför ha vissa förutsättningar att få spridning.

Copyright (c)
2020 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Stiftelsens sekreteriat:
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
Box 55654
102 15 Stockholm
Besöksadress: Floragatan 4 C