REDOGÖRELSE

SKALL INSÄNDAS TILL ansokan@haxsonj.se
ELLER SÄNDAS IN PER POST

Den som kommit i åtnjutande av bidrag skall till senast den 31 december året efter det bidrag beviljats till stiftelsen avge redogörelse, vilken skall innehålla;

1. Ange alltid ansökans nummer

2. Redogörelse över vunna resultat som beskriver ändamålet.
(Om bidrag lämnats till kurser skall betyg/intyg efter avslutad kurs alltid lämnas)

3. Redovisning av medlens användning (skicka inte in kvitton, gör en uppställning /precisera hur bidraget använts)

Redogörelse får inte insändas tillsammans med ny ansökan.
Det är viktigt att redovisning och redogörelse inges inom utsatt tidsram. Varje år går många sökande miste om bidrag beroende på att tidigare bidrag ej redovisats i tid. Styrelsen kan, om sökande i skriftlig ansökan anför godtagbara skäl, medge uppskov med ingivandet av redogörelse.

Copyright (c)
2020 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Stiftelsens sekreteriat:
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
Box 55654
102 15 Stockholm
Besöksadress: Floragatan 4 C