PRISTAGARE HELGEPRISET 2021


Kategori A (förskolan)
Gita Aspman
Förskolans framtidsmål – de yngsta barnens medverkan i de globala målen.
Projektets syfte är att sprida kunskap om FN:s globala miljömål till landets yngsta invånare, förskolebarnen. Frågan om hållbar utveckling är aktuell för alla, stora som små. Genom att utforma ett anpassat arbetsmaterial som kan användas i undervisningen i förskolan vill sökanden stötta förskollärare att i sin tur hjälpa barnen att utveckla positiv framtidstro och handlingskompetens.

Estetiska lärprocesser i förskola 1-3 år
Lotta Smed
I förskola och skola ska det finnas utrymme för såväl hjärnan som handen att vara vägar till kunskap. Estetiska lärprocesser har en särskilt viktig plats för de yngre barnen. Sökanden vill dokumentera ett pedagogiskt utvecklingsarbete som syftar till att utveckla och förbättra lärandeprocessen, i detta fall genom bildskapandet. Sökanden avser att utarbeta en handbok innehållande teori och praktik.


Inga pristagare i kategori B (lärare verksam i åk 1-6)


Kategori C (lärare verksam i åk 7-9)
Maria Evertsson
Digitalt läromedel i musik
Sökanden vill skapa ett digitalt läromedel för musikämnet för grundskolans åk 7-9, ett område där behovet är stort. Musikämnet har varit underrepresenterat i ansökningarna. Det kommer att finnas användningsområden för digitala läromedel även postpandemi, spridningsmöjligheten bedöms som stor.


Kategori D (gymnasieskolan/vuxenutbildningen)
Cecilia Dudas
Utveckling av aktiviteter som syftar till att öka elevers deltagande i kemiundervisningen
Sökanden planerar utveckla aktiviteter som syftar till att öka elevers delaktighet i kemiundervisningen och ge större utrymme för diskussioner och överväganden, t ex med inslag av etiska och moraliska frågor. Ansökan berör relevanta frågeställningar och har en stark vetenskaplig koppling. Materialet bedöms kunna vara mycket användbart för lärare i kemi och planeras spridas via professionella nätverk.

Läromedel om antisemitism för gymnasieskolan
Björn Westerström
Sökanden avser skriva ett läromedel för gymnasieskolan om antisemitism som kan användas i den reguljära undervisningen i exempelvis historia och samhällskunskap. En väl underbyggd ansökan i ett, tyvärr, återkommande angeläget ämne. Ett läromedel med beskrivet upplägg och inriktning bedöms kunna få bra spridning.


Copyright (c)
2023 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Postadress till Stiftelsen:

Handelsbanken Stiftelsetjänst
Att: Helge Ax:son Johnsons stiftelse
106 70 Stockholm
Fastighetsskötare: 070-662 05 05