PRISTAGARE HELGEPRISET 2016


Anna Backman (Kungälv) i kategori A (förskolan) för att samtliga barn i hennes kommun ska få ta del av ett begynnande naturvetenskapligt lärande i förskolan genom att kompetensutveckla och handleda de så kallade NT-piloterna (naturvetenskap och teknik) i sin kommun. Detta ska leda till att inspirera all personal i kommunens förskolor för att utveckla naturvetenskap och teknik. Hon har en mycket genomtänkt plan för projektet med tydliga mål och delmål och projektet har goda förutsättningar att spridas till fler kommuner.

Pia Alexisson (Uppsala) i kategori B (åk 1-6) för att lyfta fram ett ämne som ofta måste försvara sin ställning gentemot andra ämnen i grundskolan, nämligen slöjd. Hon vill med sitt projekt utforma och sprida ett komplett undervisningsmaterial i trä- och metallslöjd till årskurs 3-5 i grundskolan. Projektet relaterar till den forskning som finns om slöjdämnet och bygger på läroplanens krav på ämnesinnehåll för att stärka slöjdundervisningen i Sverige är mycket välkommet och projektet har stor potential att få bra spridning.

Charlotta Granath (Järfälla) i kategori C (åk 7-9) för att lyfta fram ett ämne som ständigt är aktuellt och i behov av utveckling av nya didaktiska verktyg. Hon vill skapa en metodhandbok om hur man arbetar med demokratifrågor i undervisningen. Hon vill belysa olika metoder för inlärning och visa på möjligheter för ökad måluppfyllelse och goda studieresultat för samtliga elever. Metodhandboken har goda förutsättningar att spridas och kan komma till stor nytta bland lärare som arbetar med demokrati- och värdegrundsfrågor.

Malin Gutestam (Helsingborg) i kategori D (gymnasieskolan/vuxenutbildningen) för att den psykiska ohälsan och stressrelaterade problem hos ungdomar ökar. Hon vill lyfta fram detta viktiga område och skriva en bok som kommer att ge en bakgrund kring tonårshjärnan, stress och lärande och som kommer att innehålla tips om hur man som ungdom kan lära sig att studera på bästa sätt. Idag finns det varken litteratur av det här slaget eller något ämne i gymnasieskolan som behandlar vad hjärnan behöver för att reducera stress och hur man som elev utifrån den kunskapen kan skapa sin egen studieteknik. Boken är därmed unik i sitt slag och har stor spridningspotential.

Copyright (c)
2023 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Postadress till Stiftelsen:

Handelsbanken Stiftelsetjänst
Att: Helge Ax:son Johnsons stiftelse
106 70 Stockholm
Kansli: 08-701 14 30
Fastighetsskötare: 070-662 05 05