PRISTAGARE HELGEPRISET 2022


Kategori A (förskolan)
Karin Andréasson
Projektet syftar till att öka kunskaperna om viktiga förutsättningar för att alla, oavsett svårigheter, ska kunna lära sig att läsa och skriva. I fokus står sambandet mellan språk och motorik. Kunskaper om sambandet mellan motorisk träning, de visuella och auditiva aspekterna och läs- och skrivinlärning saknas inom skolan idag. Sökanden besitter gedigna professionella erfarenheter och kunskaper inom nämnda område och det finns en utgångspunkt i forskning. Sökanden vill vidareutveckla ett redan påbörjat arbete (ett läromedel från 2016) genom att ta fram en mer konkret handlingsplan/arbetshäfte till stöd för pedagoger. Handlingsplanen bedöms ha förutsättningar för spridning med anledning av ämnets relevans och den sökandes arbete som motorikkonsult.


Inga pristagare i kategori B (lärare verksam i åk 1-6)


Kategori C (lärare verksam i åk 7-9)
Britta Larsson Lindberg
Projektet syftar till att ta fram ett bildstöd i historieundervisningen för åk 7-9. Ämnesinnehållet ska göras tillgängligt för elever med språkstörning. Grundarbetet har redan genomförts inom ramen för ett aktionsforskningsprojekt. Resultaten presenterades vid lärarnas forskningskonferens 2021. Stipendiet ska användas för att finna tid att skriva en vetenskaplig artikel. Projektet bedöms ha god förankring i forskning. Förutsättning för spridning är tämligen god mot bakgrund av ämnets relevans och den sökandes forskarbakgrund.


Kategori D (gymnasieskolan/vuxenutbildningen)
Peter Habbe
Projektet syftar till att vidareutveckla en webbplats som erbjuder läromedel med material om kognitionsvetenskapliga strategier för lärare. Materialet tar sin utgångspunkt i etablerad forskning. Sökanden har under ett flertal år arbetat med undervisningsdesign i ämnena samhällskunskap, psykologi och sociologi där strukturen formats av kognitionsvetenskaplig forskning. Stipendiet går uteslutande till webbutveckling och materialet på portalen är gratis. Projektet bedöms vara väl vetenskapligt förankrat och ha goda förutsättningar för spridning.Copyright (c)
2023 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Postadress till Stiftelsen:

Handelsbanken Stiftelsetjänst
Att: Helge Ax:son Johnsons stiftelse
106 70 Stockholm
Kansli: 08-701 14 30
Fastighetsskötare: 070-662 05 05