PRISTAGARE HELGEPRISET 2019


Kategori A (förskollärare)
Katrin Winqvist, Nora, Flerspråkiga förskolebarns språkutveckling i svenska:
Projektet syftar till att genom beprövad erfarenhet från andra förskolor, utifrån, facklitteratur, utveckla och implementera ett arbetssätt som gynnar språkutvecklingen i svenska för barn med annat modersmål än svenska. Om språkutvecklingen stärks ökar barnens möjligheter att få en bra start i skolan. Med en åldersadekvat nivå på svenska språket ges de likvärdiga möjligheter att tillägna sig ämnesinnehållet i skolans undervisning.
 
Kategori B (lärare i grundskolan åk 1-6)
Josefin Öberg, Fredrika, Ensamma tillsammans:
Projektet har som mål att skapa nätverk för glesbygdslärare där lärarnas kompetens kan prövas, dokumenteras och spridas och därmed blir till beprövade erfarenheter. Projektet ämnar bidra till att utveckla undervisningen i svensk skola genom att glesbygdslärarnas framgångsrika metoder, arbeta med heterogena grupper prövas och sprids.
 
Kategori C (lärare i grundskolan åk 7-9)
Karin Herlitz, Saltsjö-Boo, Interaktiv och gemensam läsning för en ökad språkutveckling och en mer demokratisk skola:
Skriva en handbok för lärare om hur de kan öka läsmängden i klassrummet och vilka samhälleliga vinster som går att nå i och med detta. Knyta ihop praktisk erfarenhet med läsforskning, stärka lärarna i arbetet med att öka elevernas ordförråd och möjligheter att lyckas i skolan. Detta är viktigt i en tid där skärmar tränger ut böcker på ungdomarnas fritid och skolan måste vara en motvikt för att ge eleverna vad de behöver i framtiden.
 
Kategori D (gymnasieskolan/vuxenutbildningen)
Marie Gilbertsson och Magdalena Stenman, Örebro, Tvålärarskap i gymnasiet:
Skriva en kombinerad teori- och metodbok gällande tvålärarskap. En inspirationsbok om tvålärarskap, där teori och praktik i kombination, ger en stadig grund att stå på för andra lärare som vill pröva pedagogiken. En sådan bok saknas idag på gymnasienivå och finns inget skrivet om på svenska. Boken ska även kunna fungera som ett stöd och inspiration för lärare som undervisar andra åldersgrupper inom skolan.

Copyright (c)
2023 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Postadress till Stiftelsen:

Handelsbanken Stiftelsetjänst
Att: Helge Ax:son Johnsons stiftelse
106 70 Stockholm
Kansli: 08-701 14 30
Fastighetsskötare: 070-662 05 05