Särskilda villkor

Om bidrag inte kan användas till det ändamål som styrelsen vid beviljandet anger, är mottagaren återbetalningsskyldig. Efter skriftlig ansökan kan styrelsen dock, om den finner att starka skäl därtill finns, medge rätt till annan användning av beviljat belopp.

I de fall bidrag delats ut som resestipendium skall resan anträdas inom sådan tid att berättelse kan inges inom föreskriven tid (se avsnitt REDOGÖRELSE). Stiftelsen kan dock, om sökande i skriftlig ansökan anför särskilda skäl, medge uppskov.Copyright (c)
2020 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Stiftelsens sekreteriat:
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
Box 55654
102 15 Stockholm
Besöksadress: Floragatan 4 C